• Diensten

Diensten

Verzekeringen zijn uitsluitend diensten  + MiFiD

Algemeen :  Hoe gaan wij te werk?
 

  • Informatie verzamelen over risico's, uit gesprekken, bezoek, intern of extern.
  • Analyse
  • Evaluatie (in functie van de positie van verzekerde) 
  • Conclusie
  • Advies
  • Markt-onderzoek (indien een verzekering soelaas biedt)


Op elk niveau doorkruist een ander gegeven: Preventie!

Beoogd resultaat: PEACE OF MIND - zodat U zich kan concentreren op uw core business. 

Consultancy


Hier hebben wij méér dan onze sporen verdiend, voor meer info, neem een kijkje op de website van ons zusterbedrijf FC-Logistics bvba.

MIFID Gedragsregels en belangenconflictenbeleid

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in dit verband
volgende informatie mee:


1. Aangeboden producten en diensten


1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling


Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in
het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van
voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.


1.2 Nummers van de takken en de titulatuur


1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en
geboorteverzekeringen ;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3 Polisvoorwaarden: zie download documenten

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid


De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het
beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor
hieraan invulling geeft.
INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR

2.1. Wetgevend kader


Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID -gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de
wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en
diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21
februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus
2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector
en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het
beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen
voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet.
Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten
voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.


2.2. Welke belangenconflicten?


Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke
belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een
klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met
de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht
waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
 Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of
transactie;
 Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de
client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10 bezit in stemrechten of van
het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10 bezit
(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;


2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?


Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:
 Een interne instructienota;
 Een aangepast verloningsbeleid;
 Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t.
verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn
om aan de cliënten toe te lichten;
 Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een
concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te
weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 Een beleid dat erop toeziet dat aile informatie die onze verbonden personen verstrekken
correct, duidelijk en niet misleidend is.
 Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast
en/of geactualiseerd worden.


2.4. Wat is de procedure?


2.5. Specifieke transparantie


Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u
geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het
belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op
nemen voor meer informatie.


3. Vergoeding


Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van
de verzekeringsonderneming, dat deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor
bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor
meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van
verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.
Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden
door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://wwwJsma.be.
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds
bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.


Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de
Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as
* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en
diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21
februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus

MIFID Gedragsregels en belangenconflictenbeleid.odt